POD HÁJOM

KATEGÓRIA:         exteriér - urbanizmus
ROK:                      2019
MIESTO:                Liptovský Mikuláš
STAV:                    urbanistická štúdia
AUTORI:                Ing. arch. Karla Kontšeková, Ing. arch. Martin  Lichardus

Základné zadanie požaduje navrhnúť obytnú budovu, alebo súbor obytných budov na predmetných parcelách, pri dodržaní všetkých limitov od mesta. Naším cieľom je vytvorenie návrhu súboru obytných budov, ktoré budú rešpektovať lokálne limity a zároveň budú ponúkať súčasné riešenie bývania a bude rozvíjať a skvalitňovať aj blízke prostredie riešeného priestoru. Navrhujeme päť samostatne stojacich objektov s naklonenými fasádami. Vzájomná poloha vytvára priehľady ako z okolitých ulíc, tak aj zo samotného areálu. Zámerom, je vytvoriť miesto s maximálnou možnou zastavanou plochou a zároveň s ľudskou mierkou a vizuálnou aj funkčnou kvalitou na úrovni "0". Z tejto základnej myšlienky vyplýva aj umiestnenie väčšiny parkovacích miest do podzemného podlažia. Plocha nad parkovaním bude zazelenená s parkovou úpravou - rekreácia, zachytávanie dažďovej vody, vytváranie komunitných vzťahov, podpora návštevnosti pre občiansku vybavenosť,...